Ο φωτοβολταϊκός σταθμός 100 kW είναι διασυνδεδεμένος με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ και όλη η παραγόμενη ενέργεια εισέρχεται στο δίκτυο με συμβόλαιο αγοραπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ για 20 έτη.