Η συντήρηση στα φωτοβολταϊκά πάρκα και στέγες είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της βέλτιστης απόδοσης του συστήματος και της ασφαλούς λειτουργίας του.

Οι πιο σημαντικοί λόγοι που απαιτείται συντήρηση σε επαγγελματικά φωτοβολταϊκά πάρκα και σε οικιακά φωτοβολταϊκά σε στέγες παρουσιάζονται παρακάτω:

Επιβεβαίωση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Είναι σημαντικό να εντοπιστούν ηλεκτρικά σφάλματα ή σφάλματα καλωδίων όσο το δυνατό γρηγορότερα. Η περιοδική συντήρηση και ο απομακρυσμένος έλεγχος επιβεβαιώνουν την απόδοση του συστήματος.

Άμεση επιδιόρθωση βλαβών και αποφυγή απώλειας κερδών

Μέσω της καθημερινής παρακολούθησης εντοπίζονται άμεσα βλάβες και αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατόν ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η απώλεια παραγωγής που συνεπάγεται και απώλεια κερδών. 

Κάλυψη ζημιάς από τις ασφαλιστικές εταιρίες

Σε περίπτωση όπου το φωτοβολταϊκό πάρκο δεν συντηρείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από οποιαδήποτε αιτία.

Υποβάθμιση συστήματος λόγω έκθεση σε περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα καλώδια ή τους ακροδέκτες  με αποτέλεσμα να μειώσει την απόδοση του συστήματος και να αυξήσει την πιθανότητα ηλεκτρικού σοκ.

Βλάβη στα καλώδια

Τα καλώδια που κρέμονται μεταξύ των πάνελ ή ακουμπάνε στην στέγη μπορούν να υποστούν φθορά και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την πιθανότητα ηλεκτρικού σοκ.

Βλάβη στα φωτοβολταϊκά πάνελ

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ μπορεί να υποστούν βλάβη η οποία μειώνει την απόδοση του συστήματος και αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας φωτιάς. Τέτοια ηλεκτρικά προβλήματα μπορεί να είναι καμένες δίοδοι στο κουτί σύνδεσης, αύξηση της θερμοκρασίας στο κουτί σύνδεσης λόγω κακής σύνδεση ακροδεκτών ή εσφαλμένης σύνδεσης των καλωδίων, ηλεκτρικό τόξο στο κουτί σύνδεσης, hot spot σε πάνελ λόγω σκίασης ή λόγω κυψέλης που δεν λειτουργεί, διάβρωση της κορνίζας αλουμινίου, αποχρωματισμός στο ηλιακό γυαλί, φαινόμενο PID στις κυψέλες, και άλλες βλάβες που οδηγούν στην αύξηση της θερμοκρασίας. 

Βλάβη στους αντιστροφείς

Οι αντιστροφείς στην προσπαθεια τους να μετατρέψουν το συνεχές ρεύμα σε εναλλασόμενο θερμαίνονται και οι περισσότεροι χρησιμοποιούν σύστημα ψύξης με εξωτερικούς ανεμιστήρες.  Εάν οι ανεμιστήρες δεν καθαριζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα  τότε ο αντιστροφέας υπερθερμένεται με αποτέλεσμα να υποστεί βλάβη.

Βρώμικη επιφάνεια φωτοβολταΐκών και ζημία από σπάσιμο

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ που μένουν για πολύ καιρό βρώμικα είτε αν  χτυπηθούν από πέτρες ή άλλα αντικείμενα προκαλούν μειωμένη απόδοση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Αποφυγή ρίσκου φωτιάς.

Φωτιές που ξεκινούν από ηλεκτρικές βλάβες σε συστήματα στεγών έχουν εντοπιστεί παγκοσμίως. Η περιοδική συντήρηση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών και των καλωδίων μειώνει την πιθανότητα φωτιάς.

Εκπλήρωση απαιτήσεων  εγγυήσεων.

Η περιοδική συντήρηση για την επιβεβαίωση της ασφαλούς λειτουργίας και της μέγιστής παραγωγής ενέργειας του συστήματος είναι τις περισσότερες φορές απαραίτητη για την ισχύ των εγγυήσεων των κατασκευαστών.

Διαρροή ρεύματος.

Ελλιπής μόνωση στα υπόγεια καλώδια μπορεί να προκαλέσει την διαρροή ρεύματος προς την γη και να μειώσει την απόδοση του συστήματος.

Γείωση που λειτουργεί

Το σύστημα γείωσης φθείρεται με τον χρόνο και χαλαρώνουν οι σύνδεσμοι σύσφιξης με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα ηλεκτρικού σοκ.

Αναφορές μετρήσεων και ελέγχου

Αναφορές όλων των μετρήσεων και ελέγχου δίδονται στον πελάτη τα οποία αρχειοθετούνται σαν τμήμα εγγράφων του συστήματος. Επίσης τηρείται ημερολόγιο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται σε κάθε βλάβη ή προληπτική συντήρηση.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC 62446 και HD 384

Το διεθνές πρότυπο IEC 62446 και ο ΕΛΟΤ HD384 συστήνουν να γίνονται περιοδικές συντηρήσεις σε υπάρχουσες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.